AAL był wspólnym programem dla wsparcia aktywnego i wspomaganego życia (Active and Assisted Living), który powstał po zakończeniu poprzedniego siedmioletniego programu o nazwie Ambient Assisted Living. Ogólne cele programu AAL były następujące:

 

  • zwiększenie dostępności produktów i usług opartych na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się w celu poprawy jakości życia osób starszych i ich opiekunów, a jednocześnie poprawy trwałości systemów opieki;

 

  • utrzymanie najwyższej jakości transeuropejskich badań stosowanych, a także rozwoju działań innowacyjnych w dziedzinie produktów i usług opartych na ICT z myślą o godnym starzeniu się oraz z udziałem zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak i użytkowników;

 

  • stymulowanie inwestycji prywatnych i poprawa warunków przemysłowego wykorzystania tych technologii, zapewniając spójne ramy dla rozwoju podejść i rozwiązań na poziomie europejskim, obejmujące wspólne standardy, odpowiadające różnym uwarunkowaniom społecznym oraz krajowym i regionalnym aspektom regulacyjnym.

 

W ciągu 7 lat istnienia AAL opublikował 8 międzynarodowych zaproszeń finansowanych również przez MUR (Włochy), co doprowadziło do przyjęcia finansowania 34 projektów z udziałem 65 włoskich partnerów, którzy zainwestowali łącznie 17 mln EUR i otrzymają 6,7 mln EUR ze środków publicznych.

 

Działalność badawcza w tym obszarze będzie nadal wspierana w ramach nowego partnerstwa europejskiego pod nazwą Transforming Health and Care Services, które jest obecnie przygotowywane i ma rozpocząć swoją działalność w styczniu 2023 r.

 

Wnieśliśmy również nasze doświadczenie i wiedzę z zakresu projektowania, marketingu i technologii do projektu AAL eSticky w celu wsparcia aktywnego i niezależnego życia osób starszych.